top of page

Privacybeleid

Bijgewerkt 01/04/2022

Welkom en bedankt voor uw interesse in onze website www.alloneview.com (de Website ), die u wordt aangeboden door de Ierse besloten vennootschap GGL MONITORING SERVICES LTD (GGL, ons of wij), een bedrijf georganiseerd en bestaand onder de wetten van de Republiek Ierland (ondernemingsnummer 540106) met hoofdkantoor gevestigd te: Unit 2 Harbor House, Lock Quay, Limerick, Ierland. GGL is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.  

De Website en de Applicatie, evenals alle gerelateerde platforms, netwerken, downloadbare software en andere diensten die door ons worden geleverd, worden gezamenlijk onze Dienst genoemd. 
 
Dit privacybeleid (het Beleid ) beschrijft de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen met betrekking tot de Service, hoe we dergelijke persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken, en de stappen die we nemen om dergelijke persoonlijke gegevens te beschermen.
  

 
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de
  Persoonsgegevens ). 
 
Gegevensbescherming is van groot belang voor ons en we zullen uw persoonlijke gegevens strikt verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) van de EU.
 
 
Dit beleid is opgenomen in onze Servicevoorwaarden en in uw overeenkomst met ons. Termen met een hoofdletter die in dit Beleid worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Servicevoorwaarden, beschikbaar op alloneview.com/termsofservice

(1) Functionaris voor gegevensbescherming  

 
Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via dpo@alloneview.com .  
 

(2) Soorten persoonsgegevens die we verwerken  

 
Veel van de gegevens die wij verwerken, worden door u zelf verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert en uw naam of e-mailadres of adres opgeeft. We ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze Services gebruikt. 
 
1. Profielinformatie 
Profielinformatie is persoonlijke en demografische informatie over uw persoon die u met ons deelt wanneer u zich registreert voor een account. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld: 

  • Uw voor- en achternaam 

  • Uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw adres en e-mailadres) 


2.  Contact details 

Als u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw Persoonsgegevens. Afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt (bijv. telefonisch of per e-mail), kunnen uw contactgegevens uw naam, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen en soortgelijke contactgegevens bevatten.  

3. Klantgegevens 
Als onderdeel van de Service kunt u ons Klantgegevens verstrekken, waaronder Persoonsgegevens over uw klant of een derde persoon, om namens u in het Systeem op te slaan in verband met uw gebruik van de Service. Houd er rekening mee dat we geen directe relatie hebben met de personen of bedrijven wiens persoonlijke gegevens u in het systeem hebt ingevoerd als onderdeel van klantgegevens en dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijke klantgegevens. We kunnen met u samenwerken om u te helpen uw klanten en derden op de hoogte te stellen van het doel waarvoor hun persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe deze worden verwerkt in de service als onderdeel van klantgegevens.  

4. Logbestanden 
Bij elke toegang tot onze website worden gebruikersgegevens verzonden door de betreffende internetbrowser en opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De hier opgeslagen datasets bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van toegang, url van de geraadpleegde bron, IP-adres, referrer-URL (oorspronkelijke URL van waaruit u op de website bent gekomen), de hoeveelheid verzonden gegevens, product- en versie-informatie van de browser gebruikt. 
 
Elk verzoek om gegevenswijziging in het systeem wordt geregistreerd als een gebeurtenis (inclusief de verwijzing naar de gebruiker die het verzoek heeft gedaan) voor asynchrone verwerking en zakelijke records. 
 
De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is het zorgen voor een comfortabel gebruik van onze Service en systeembeveiliging. De gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, uiterlijk binnen 30 dagen. Een langere opslag vindt alleen plaats als het IP-adres geanonimiseerd is.  

5. Locatiegegevens, locatiegegevens en apparaatgegevens 
Voor bepaalde doeleinden verzamelen we ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat wanneer u onze Services gebruikt. We kunnen uw locatie en de locatie van de vracht die u vervoert volgen en opslaan. We kunnen uw locatie bekendmaken aan onze klanten.  
We verzamelen ook locatiegegevens die zijn afgeleid van het IP-adres van uw apparaat. Hiervoor wordt door ons een geanonimiseerd, verkort IP-adres geregistreerd dat niet kan worden gebruikt om uw internetverbinding of apparaat te identificeren.  

6. Persoonsgegevens uit andere bronnen 
We kunnen Persoonsgegevens verkrijgen van derden en andere bronnen dan de Dienst, zoals onze partners en adverteerders. Als we Persoonsgegevens uit andere bronnen combineren of associëren met Persoonsgegevens die we via de Service verzamelen, zullen we de gecombineerde persoonsgegevens behandelen als Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Beleid.  

(3) Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslag  

 
Sixfold verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We verwerken uw Persoonsgegevens daarom over het algemeen alleen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid aan u worden uitgelegd. In dit gedeelte informeren wij u ook over de rechtsgrond waarop wij gegevens voor de afzonderlijke doeleinden verwerken.  
 

1. Voor het doel van onze Service: 
We gebruiken Persoonsgegevens om alle functies van de Service te bedienen, te onderhouden, te verbeteren en te leveren, om de door u gevraagde services te leveren, om te reageren op opmerkingen en vragen en anderszins om ondersteuning te bieden. 
 
We gebruiken de Persoonsgegevens die we via de Service verzamelen om de gebruikstrends en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de Service te verbeteren en om nieuwe producten, services, functies en functionaliteit te ontwikkelen. 
 
We kunnen uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens die we verzamelen op de Service gebruiken (i) om contact met u op te nemen voor administratieve doeleinden zoals klantenservice, om privacyschendingen of lasterkwesties met betrekking tot uw Klantgegevens die op de Service zijn geplaatst, aan te pakken of (ii) om berichten verzenden, inclusief updates over promoties en evenementen, met betrekking tot producten en diensten die door ons en door derden waarmee we samenwerken worden aangeboden. Over het algemeen hebt u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van promotionele communicatie zoals hieronder beschreven onder 'Uw rechten en keuzes'. 
 
Voor zover het doel betrekking heeft op de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of de levering van een door u gevraagde Dienst, is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Voor het overige is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder f), AVG, waarbij wij uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunnen gebruiken als wij dit voor onze gerechtvaardigde belangen nodig achten.  

2. Product- en technologieontwikkeling 
We gebruiken uw Persoonsgegevens voor product- en technologieontwikkeling, inclusief de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten. Daarbij gebruiken we geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens en machine learning-algoritmen, paginabezoeken, muisbewegingen en navigatie op het scherm, geactiveerde acties en gegevens van gebruikersapparaat (zoals browsers, schermresoluties, talen), misschien uit ons onderzoek, die vergemakkelijken van schattingen, prognoses en analyses in het belang van onze gebruikers. Persoonsgegevens worden verwerkt met betrekking tot product- en technologieontwikkeling, met name voor de volgende doeleinden:  
 

  • De ontwikkeling van technologieën en concepten om de IT-beveiliging te verbeteren, fraude te voorkomen en de gegevensbescherming te verbeteren, bijvoorbeeld door pseudonimiserings-, encryptie- en anonimiseringstechnologieën. 

  • Het ontwikkelen en testen van softwareoplossingen voor het optimaliseren van noodzakelijke zakelijke en logistieke processen. 

  • Inzicht in productgebruiksstatistieken en gebruikersnavigatie door onze applicatie met het oog op productverbeteringen.  

 
De wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor product- en technologieontwikkelingsdoeleinden is artikel 6 (1) f) AVG, waarbij onze legitieme belangen in de bovengenoemde doeleinden liggen.  

3. Op basis van uw toestemming 
Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens, is uw toestemming de primaire basis van onze gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Welke van uw gegevens wij verwerken op basis van uw toestemming hangt af van het doel van uw toestemming. Typische doeleinden zijn onder meer:  
 

  • Abonnement op een nieuwsbrief. 

  • Deelname aan enquêtes en marktonderzoeken. 

  • De overdracht van uw gegevens aan derden of naar een land buiten de Europese Unie.  

 
U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst per e-mail intrekken.  

 

(4) Wanneer we persoonlijke gegevens vrijgeven  

 
Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken zonder uw toestemming. We kunnen persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als u hiermee instemt, evenals in de volgende omstandigheden:  
 
 

1.Alle Persoonsgegevens die u vrijwillig op een openbaar toegankelijk gedeelte van de Dienst opneemt, zoals een openbare profielpagina, zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot die inhoud, inclusief andere gebruikers.  

2. We werken samen met externe serviceproviders om website- of applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud, klantenondersteuning en andere diensten voor ons te leveren. Deze derden hebben mogelijk toegang tot uw Persoonsgegevens of verwerken deze als onderdeel van het leveren van die diensten aan ons. Over het algemeen beperken we de Persoonsgegevens die aan deze dienstverleners worden verstrekt tot wat redelijkerwijs nodig is om hun taken uit te voeren, en we eisen dat ze akkoord gaan met de noodzakelijke gegevensverwerkingscontracten. Een lijst met serviceproviders die we gebruiken, kan worden opgevraagd door contact op te nemen met privacy@alloneview.com . Als de dienstverleners uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie verwerken, kan dit betekenen dat uw gegevens worden verzonden naar een land met een lagere norm voor gegevensbescherming dan de Europese Unie. In dergelijke gevallen zal GGL ervoor zorgen dat de relevante dienstverleners contractueel of anderszins een gelijkwaardig gegevensbeschermingsniveau garanderen.  

3. We kunnen bepaalde automatisch verzamelde, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden voor verschillende doeleinden, waaronder (i) naleving van verschillende rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; of (iii) om dergelijke partijen te helpen de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze gebruikers te begrijpen voor bepaalde programma's, inhoud, diensten, advertenties, promoties en/of functionaliteit die beschikbaar is via de Dienst.  

4. We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om te voldoen aan rechtshandelingen, als reactie op een gerechtelijk bevel, een gerechtelijke of andere dagvaarding of bevel van de overheid, of om anderszins samenwerken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. De wettelijke basis voor een dergelijke openbaarmaking is artikel 6 (1) (c) AVG.  

5. We behouden ons ook het recht voor om uw Persoonsgegevens openbaar te maken waarvan we te goeder trouw denken dat ze nodig zijn om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, onrechtmatig of onwettig gebruik of activiteit, ( iii) ons te onderzoeken en ons te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van de Service en alle faciliteiten of apparatuur die wordt gebruikt om de Service beschikbaar te stellen, of (v) onze eigendom of andere wettelijke rechten beschermen ( inclusief, maar niet beperkt tot, de handhaving van onze overeenkomsten), of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen. De wettelijke basis voor een dergelijke openbaarmaking is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de bovengenoemde doeleinden.  

6. Persoonsgegevens over onze gebruikers, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden bekendgemaakt en op andere wijze worden overgedragen aan een overnemende partij, of opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, evenals in de in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij persoonsgegevens worden overgedragen aan een of meer derden als een van onze bedrijfsmiddelen. De wettelijke basis voor een dergelijke openbaarmaking is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de bovengenoemde doeleinden.  

 
 

(5) Gegevensbeveiliging  

 
We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de verzending als nadat we deze hebben ontvangen. We gebruiken bepaalde fysieke, bestuurlijke en technische veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de integriteit en veiligheid van uw Persoonsgegevens te verbeteren. Geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van persoonlijke gegevens die u naar ons verzendt of op de Service opslaat, niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke persoonlijke gegevens niet kunnen worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, neem dan contact met ons op via privacy@alloneview.com . 
 
Als we kennis nemen van een inbreuk op het beveiligingssysteem, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u passende beschermende maatregelen kunt nemen. We kunnen een melding via de Service plaatsen als er een beveiligingsinbreuk optreedt.  
 
 

(6) Gegevensbehoud  

 
We bewaren de persoonlijke gegevens die van u zijn verzameld alleen zolang uw account actief is of anderszins voor een beperkte periode, zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze in eerste instantie hebben verzameld, tenzij anders vereist door de wet. 
 
Als u uw klantaccount sluit, verwijderen we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen. Indien het om juridische redenen niet mogelijk of noodzakelijk is om uw Persoonsgegevens volledig te wissen, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking. Blokkering vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen: 
 
Op uw bestel- en betaalgegevens en eventueel andere gegevens zijn over het algemeen wettelijke bewaarplichten van toepassing. De wet verplicht ons deze gegevens voor belastingcontroles en financiële controles maximaal tien jaar te bewaren. Alleen dan kunnen we de betreffende gegevens definitief verwijderen. 
 
Zelfs als uw persoonlijke gegevens niet onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht, kunnen we in de door de wet toegestane gevallen afzien van onmiddellijke verwijdering en in plaats daarvan een eerste blokkering uitvoeren. Dit geldt met name in gevallen waarin we de relevante Persoonsgegevens mogelijk nodig hebben voor verdere contractuele verwerking of vervolging of juridische verdediging (bijvoorbeeld in het geval van klachten). Het beslissende criterium voor de duur van de blokkering zijn dan de wettelijke verjaringstermijnen. Nadat de relevante verjaringstermijnen zijn verstreken, worden de relevante Persoonsgegevens definitief verwijderd. 
 
Van verwijdering kan worden afgezien in de gevallen die wettelijk zijn toegestaan als de Persoonsgegevens anoniem of pseudoniem zijn en verwijdering de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden zou uitsluiten of ernstig belemmeren.  
 
 

(7) Wijzigingen en updates van dit beleid  

 
Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid, dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we het beleid wijzigen, stellen we het beschikbaar via de service en vermelden we de datum van de laatste herziening. Alle materiële wijzigingen zullen op de Website worden geplaatst en zullen minimaal 14 dagen na publicatie van kracht worden. In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen wezenlijk wijzigen, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging. We kunnen bijvoorbeeld een bericht naar uw e-mailadres sturen, als we er een in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke melding genereren wanneer u de Service voor het eerst gebruikt nadat dergelijke materiële wijzigingen zijn aangebracht. Als u de wijzigingen niet schriftelijk weigert voordat ze van kracht worden, betekent dit dat u heeft ingestemd met het gewijzigde privacybeleid. Als u de Service blijft gebruiken nadat het herziene Beleid van kracht is geworden, geeft dit aan dat u de huidige versie van het Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.  
 
 

(8) Informatie over cookies  

 
Onze website maakt gebruik van cookies. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het gebruik van onze websites. wil u er echter op wijzen dat onze websites slechts beperkt kunnen functioneren als u geen cookies accepteert. U kunt uw browser zo instellen dat cookies alleen worden opgeslagen als u hiermee akkoord gaat. 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met onze webserver. Er wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies die voor een langere periode worden bewaard. Door deze gegevens op te slaan, kunnen we onze websites en diensten dienovereenkomstig voor u ontwerpen en gemakkelijker voor u maken, bijvoorbeeld door bepaalde vermeldingen op te slaan, zodat u ze niet voortdurend hoeft te herhalen. 
 
Onze diensten gebruiken drie categorieën cookies:  
 

1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig voor een optimale navigatie en werking van de website. Zonder noodzakelijke cookies is slechts beperkt gebruik van de website mogelijk. De wettelijke basis voor het gebruik van noodzakelijke cookies is art. 6 (1) b) AVG of art. 6 (1) f) AVG waarbij ons legitieme belang ligt in het leveren van geoptimaliseerde Diensten aan u.  

2. Statistische cookies: Deze cookies verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om het gebruik van onze website te analyseren, zoals welke delen van de website hoe worden gebruikt (het zogenaamde surfgedrag), hoe snel inhoud wordt geladen en of er fouten optreden. Deze cookies bevatten alleen anonieme of pseudonieme informatie en worden alleen gebruikt om onze website en Diensten te verbeteren en om erachter te komen waar onze gebruikers in geïnteresseerd zijn, en om te meten hoe effectief onze advertenties zijn. Statistische cookies kunnen worden geblokkeerd zonder de navigatie en werking van de website nadelig te beïnvloeden. De wettelijke basis voor het gebruik van statistische cookies is art. 6 (1) f) AVG waarbij ons gerechtvaardigd belang ligt in de bovengenoemde doeleinden.

 

3. Marketingcookies (“trackingcookies”): deze cookies bevatten identificatiegegevens en verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te passen. Onze advertentiepartners die online advertentienetwerken exploiteren, verzamelen ook apparaat- en toegangsgegevens op onze websites. Hierdoor kunnen wij op andere websites en in apps van andere aanbieders gepersonaliseerde advertenties tonen die bij uw interesses passen (zogenaamde retargeting). Marketingcookies worden alleen gebruikt met uw voorafgaande toestemming. De wettelijke basis voor het gebruik van marketingcookies is uw toestemming, art. 6 (1) a) AVG.  

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser-software-instellingen dienovereenkomstig aan te passen. In dat geval wijzen wij u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze websites volledig kunt gebruiken.   

 

(9) Instellingen voor niet volgen  

 
Het besturingssysteem of de browser van uw apparaat kan instellingen, opties of add-oncomponenten bevatten om de plaatsing en aanwezigheid van cookies en toegang tot persoonlijke locatiegegevens te regelen. We volgen onze gebruikers niet in de loop van de tijd en op websites van derden om gerichte advertenties te bieden en reageren niet specifiek op Do Not Track (DNT)-signalen. Sommige websites van derden houden echter uw browse-activiteiten bij, ook op andere websites op internet, waardoor deze websites kunnen aanpassen wat ze aan u presenteren. Als u dergelijke websites bezoekt, kan uw browser u toestaan een DNT-signaal in uw browser in te stellen, zodat derden weten dat u niet gevolgd wilt worden.  
 
 

(10) Diensten van derden  

 
De Dienst kan functies of links naar websites en diensten van derden bevatten. Alle persoonlijke gegevens die u op sites of diensten van derden verstrekt, worden rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke diensten verstrekt en zijn onderworpen aan het eventuele beleid van die exploitanten inzake privacy en veiligheid, zelfs indien toegankelijk via de Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van sites of services van derden waarnaar via de Service links of toegang wordt geboden. We raden u aan om meer te weten te komen over het privacy- en beveiligingsbeleid van derden voordat u hen persoonlijke gegevens verstrekt.  
 
 

(11) Uw keuzes en rechten  

 
U kunt natuurlijk weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval we u sommige functies en functionaliteit van de Service mogelijk niet kunnen leveren. U kunt uw persoonlijke profielgegevens en voorkeuren op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar uw accountvoorkeurenpagina op de Service te gaan. 
Als u toegang wilt krijgen tot andere persoonlijke gegevens die we over u hebben of deze wilt wijzigen, of als u wilt dat we persoonlijke gegevens over u verwijderen die we van een geïntegreerde service hebben verkregen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@alloneview.com . Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt zo snel mogelijk worden weergegeven in actieve gebruikersdatabases, we alle persoonlijke gegevens die u indient, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse (alleen op geaggregeerde basis), tevredenheid van wettelijke verplichtingen, of indien anderszins vereist of toegestaan door de wet. 
 
Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:  

 

(a)     het recht op toegang;  

 

(b)     het recht op rectificatie;  

 

(c)     het recht op gegevenswissing;  

 

(d)     het recht om de verwerking te beperken;  

 

(e)     het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;  

 

(f)     het recht op gegevensoverdraagbaarheid;  

 

(g)     het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en  

 

(h)     het recht om toestemming in te trekken.  

 

Gelieve uw sollicitatie te richten aan privacy@alloneview.com
 
Als u een commerciële of promotionele e-mail van ons ontvangt, kunt u zich hiervoor op elk moment afmelden door op de betreffende link onder aan de e-mail te klikken. We kunnen u toestaan instellingen met betrekking tot de aard en frequentie van promotionele communicatie die u van ons ontvangt ook in Accountfunctionaliteit op de Service te bekijken en te wijzigen. Bovendien, zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van commerciële berichten van ons, blijft u administratieve berichten van ons ontvangen met betrekking tot de Service. 
 
GGL heeft geen directe relatie met de klant van een Klant of een derde partij wiens Persoonsgegevens GGL namens een Klant kan verwerken. Een persoon die toegang zoekt, of die onjuiste gegevens wil corrigeren, wijzigen, verwijderen of toestemming voor verder contact wil intrekken, moet zijn/haar vraag richten aan de klant of gebruiker met wie ze rechtstreeks te maken hebben. Indien de Klant GGL daarna verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn op het verzoek reageren. In ieder geval zullen we alle Persoonsgegevens die we opslaan verwijderen of wijzigen als we een schriftelijk verzoek ontvangen om dit te doen, tenzij we een wettelijk recht of verplichting hebben om dergelijke Persoonsgegevens te bewaren. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan privacy@alloneview.com en moet voldoende persoonlijke gegevens bevatten voor GGL om de Klant of zijn klant of derde partij te identificeren en de persoonlijke gegevens die moeten worden verwijderd of gewijzigd.  
 
 

Onze contactgegevens  

 
Neem bij vragen of opmerkingen over dit Beleid, uw Persoonsgegevens, ons gebruik en onze openbaarmakingspraktijken of uw toestemmingskeuzes per e-mail contact met ons op via privacy@alloneview.com .  
 
 

bottom of page