top of page

Servicevoorwaarden

Bijgewerkt 01/04/2022

Welkom, en bedankt voor uw interesse in onze website www.alloneview.com (de Website ), u aangeboden door de Ierse besloten vennootschap GGL MONITORING SERVICES LTD ( GGL , ons of wij ), een bedrijf dat is opgericht en bestaat onder de wetten van de Republiek Ierland (ondernemingsnummer 540106) met hoofdkantoor gevestigd te: Unit 2 Harbor House, Lock Quay, Limerick, Ierland.   

Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen de overeenkomst tussen u en GGL. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met ons privacybeleid.  

Privacybeleid 

We begrijpen dat u moet weten hoe we uw privacy beschermen. Ons privacybeleid is hier beschikbaar.  

Geschiktheid 

Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten die door GGL worden geleverd, moet u een geautoriseerde vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn of meerderjarig zijn volgens de betreffende wetgeving. Door deze Zakelijke Voorwaarden te accepteren, verzekert u dat de informatie die u verstrekt juist, volledig en altijd aanwezig is. Onjuiste of onvolledige informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van Uw account via GGL.  

Diensten en ondersteuning 

GGL zal u toegang verlenen tot de Diensten via internet. De Services kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van GGL worden gewijzigd voor elk doel dat door GGL geschikt wordt geacht, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging geen wezenlijke invloed heeft op de basisfunctionaliteit van de Services. GGL zal redelijke inspanningen leveren om de Klant vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging. 

GGL zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten beschikbaar te stellen. Niettegenstaande het voorgaande behoudt GGL zich het recht voor om uw toegang tot de Diensten op te schorten: (i) voor gepland of noodonderhoud, of (ii) in het geval u deze Overeenkomst schendt, inclusief het niet betalen van bedragen die verschuldigd zijn aan GGL.  

 

GGL zal u redelijke ondersteuning bieden voor de Diensten van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren van GGL.  

Beperkingen en verantwoordelijkheden 

U zult niet, en zult geen derde partij toestaan om: de broncode, objectcode of onderliggende structuur, ideeën of algoritmen van de Services of enige software, documentatie of gegevens met betrekking tot de Services te reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins proberen te ontdekken. Diensten (“Software”) (op voorwaarde dat reverse engineering alleen is verboden voor zover een dergelijk verbod niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving); wijzigen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Services of Software; de Services of Software gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden of voor enig ander doel dan eigen gebruik ten behoeve van Eindgebruikers; of gebruik de Services of Software anders dan in overeenstemming met deze Overeenkomst en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot Europese privacywetten), intellectueel eigendom, consumenten- en kinderbescherming, obsceniteit of laster).  

U zult samenwerken met GGL in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst door het personeel en de informatie beschikbaar te stellen die redelijkerwijs nodig is, en door alle andere acties te ondernemen waar GGL redelijkerwijs om kan vragen. U werkt ook samen met GGL bij het instellen van een wachtwoord of andere procedures om te verifiëren dat alleen uw aangewezen medewerkers toegang hebben tot alle administratieve functies van de Services.  

U stemt er hierbij mee in GGL te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, schikkingen en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot kosten en advocatenhonoraria) in verband met een claim of actie die voortvloeit uit een vermeende schending van het voorgaande of anderszins van uw gebruik van Diensten. Hoewel GGL niet verplicht is de door u geleverde inhoud of uw gebruik van de Diensten te controleren, kan GGL dit wel doen en kan zij dergelijke inhoud verwijderen of elk gebruik van de Diensten verbieden waarvan zij meent dat deze in strijd is (of zou zijn) met de voorgaande.  

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services werken op of met of met behulp van Application Programming Interfaces (API's) en/of andere diensten die worden beheerd of geleverd door derden (“Diensten van derden”). GGL is niet verantwoordelijk voor de werking van Diensten van Derden, noch voor de beschikbaarheid of werking van de Diensten voor zover een dergelijke beschikbaarheid en werking afhankelijk is van Diensten van Derden. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle rechten die nodig zijn om toegang te krijgen tot Diensten van derden en voor het naleven van alle toepasselijke voorwaarden of bepalingen daarvan. GGL geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot diensten van derden of externe leveranciers. Elke uitwisseling van gegevens of andere interactie tussen de Klant en een derde partij vindt uitsluitend plaats tussen u en een dergelijke derde partij en wordt beheerst door de algemene voorwaarden van die derde partij.  

Vertrouwelijkheid 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperking van toegang tot uw computer/mobiele apparaat en/of account. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaan als gevolg van het delen van uw accountgegevens door u.  

U dient GGL onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofde aankopen of ander onregelmatig gebruik van uw account.  

Intellectueel eigendom 

GGL is en zal de enige en exclusieve eigenaar zijn van alle titels, logo's, handelsmerken en auteursrechten die worden weergegeven op de website en applicaties of in de documenten en andere materialen die zijn gemaakt, gemaakt of bedacht tijdens het uitvoeren van de diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop (hierna – intellectuele eigendom). U mag niet kopiëren, reproduceren, opslaan, verzenden, uitzenden, publiceren, wijzigen, een afgeleid werk maken van, weergeven, uitvoeren, distribueren, herdistribueren, verkopen, in licentie geven, verhuren, leasen of anderszins gebruiken, overdragen (hetzij in gedrukte, elektronische of andere vorm) of enig intellectueel eigendom, geheel of gedeeltelijk, te exploiteren voor commerciële doeleinden of op enige manier die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGL. Bovendien is het uiterlijk van de website en applicaties, inclusief alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, het handelsmerk van GGL en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GGL.  

Het gebruik of misbruik van GGL's handelsmerken of ander intellectueel eigendom, behalve zoals specifiek toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, is verboden. U dient GGL onmiddellijk op de hoogte te stellen als u herkent of vermoedt dat een van de intellectuele eigendomsrechten van GGL is geschonden of geschonden. 

Internationaal gebruik.  

Deze website wordt beheerd en beheerd door GGL vanuit de Republiek Ierland. GGL verklaart niet dat materiaal op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot de website vanaf locaties waar dergelijke activiteiten illegaal zijn, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om de Website vanaf andere locaties te gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.  

Vrijwaring 

Uw gebruik van de diensten is op eigen risico. 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door GGL geleverde diensten worden geleverd zoals ze zijn en zoals beschikbaar, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. GGL doet geen uitspraken over de geschiktheid van de diensten en garandeert niet dat: i) de diensten van bevredigende kwaliteit, ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen zijn op een bepaalde tijd of locatie; ii) de diensten zullen geen inbreuk maken op de rechten van derden; iii) de diensten zullen compatibel zijn met alle systemen; iv) de inhoud op de website en applicaties vrij zijn van virussen of andere schadelijke inhoud; v) de resultaten van het gebruik van de diensten voldoen aan uw eisen.  

Geen enkel onderdeel van de website of applicaties is bedoeld als advies en er mag niet op de inhoud van de website of mobiele applicatie worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het nemen van enige actie.  

vrijwaring 

U stemt ermee in om GGL, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers, inclusief kosten en advocaatkosten, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis van een derde partij als gevolg van Uw gebruik van de diensten, Uw schending van deze Voorwaarden van Gebruik en/of Uw schending van enig ander recht van een persoon of entiteit.

 

U stemt ermee in dat GGL, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen of werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies van winst, zaken, zakelijke kansen, inkomsten, reputatie, goodwill, verwachte besparingen of verspilde uitgaven, verlies of corruptie van gegevens of informatie, verlies of aansprakelijkheid onder of in verband met enige andere overeenkomst, indirecte of gevolgschade of punitieve, voorbeeldige of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met fouten of storingen bij het uitvoeren van de diensten op de website of mobiele applicatie door GGL, ongeacht enige kennisgeving van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

GGL is niet aansprakelijk voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

 

GGL is niet aansprakelijk voor enig onjuist of onjuist begrip van de hierin beschreven en/of opgenomen informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verkeerd begrijpen van dergelijke informatie door iemand.  

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van GGL uit of beperkt deze voor enig direct of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de onjuiste levering van Goederen of uit het vertrouwen op onjuiste informatie op de website of mobiele applicatie.  

Beperking van de aansprakelijkheid 

Elke aansprakelijkheid van GGL is beperkt tot ontbinding van de verkoop en terugbetaling van de aankoopprijs.  

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden 

GGL heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen op de GGL-websites en -applicaties worden geplaatst. Als u de GGL-services gebruikt na wijziging van de gebruiksvoorwaarden, vormt dit een aanvaarding van de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden.  

Mededelingen 

Elke kennisgeving of andere communicatie tussen u en GGL wordt per post verzonden naar het adres van GGL: GGL Security, Unit 2 Harbor House, Lock Quay, Limerick, Ierland.  of per e-mail naar info@alloneview.com . Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending indien verzonden per eersteklas post, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail in een weekend wordt verzonden of feestdag.  

Algemeen 

U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden, zakelijke voorwaarden, privacybeleid en andere juridische documenten die op de website en applicaties zijn geplaatst in het Engels zijn opgesteld.  

Geen vrijstelling 

In het geval dat een partij bij deze gebruiksvoorwaarden geen enkel recht of rechtsmiddel in deze gebruiksvoorwaarden uitoefent, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.  

ontslagvergoeding 

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is onder enige toepasselijke wetgeving, wordt de bepaling geacht te zijn weggelaten voor zover deze ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is. In dat geval zijn de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden bindend.  

Toepasselijk recht 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Ierland.  

Geschillenbeslechting: 

U stemt ermee in om een zorgvuldige, goede poging te doen om eventuele geschillen of controverses met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden op te lossen door informele onderhandelingen binnen 30 (dertig) kalenderdagen. Gedurende de tijd van informele onderhandelingen stemt u ermee in zich te onthouden van enige actie of gedrag, inclusief, maar niet beperkt tot acties in de media of sociale netwerken die de reputatie van GGL, haar gelieerde ondernemingen, werknemers of klanten kunnen schaden, of schade kunnen toebrengen aan GGL, ongeacht waar en wanneer dergelijke acties zouden plaatsvinden. In het geval dat een dergelijk geschil of controverse niet wordt opgelost door middel van onderhandelingen, of als de onderhandelingen niet beginnen, hebben de rechtbanken van de Republiek Ierland de exclusieve jurisdictie om elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden te beslechten.  

bottom of page